Изх. № 24-28163-07.12.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.01.2019
ДО ВИКТОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ УЛ. ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ № 34 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО РАДОСЛАВ ТАНЕВ ТАНЕВ УЛ. ГЕН. ИВАН ПАШИНОВ № 26, ВХ.А, ЕТ.1, АП.20 ГР. СТАРА ЗАГОРА
Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

            Със заявление с вх. 01-172591-14.05.2018 г. на СГКК - Стара Загора, е заявена промяна на кадастралната карта и регистри на гр. Стара Загора, изразяваща се в нанасяне в одобрената ККР на нов поземлен имот, образуван чрез обединяване на поземлени имоти с идентификатори 68850.509.4118 и 68850.509.4119, собственост на заявителите. За промяната са предоставени документи и материали, определени по чл. 58 и чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5-15.12.2016г. и проект за изменение на ККР, подготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

По преписката е предоставено копие от ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № 19-12-147 от 20.08.20118 г. на Община Стара Загора, в сила от 20.11.2018 г. и Нотариален акт вписан в служба по вписванията гр. Стара Загора под № 177, вх.рег. 12245, том XXXIII, дело 7181 от 05.12.2018г.

            На основание чл. 53а, т. 2 от ЗКИР, одобрената кадастрална карта и регистри на гр. Стара Загора е изменена чрез обединяване на имоти с идентификатори 68850.509.4118 и 68850.509.4119. С изменението се нанася един нов поземлен имот с идентификатор 68850.509.7161, който съответства на УПИ I7161 , кв., образуван с представения ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № 19-12-147 от 20.08.20118 г. на Община Стара Загора.

            Данните в одобрената ККР са актуализирани на 07.12.2018 г.

 

 

                                                            Началник на СГКК – гр. СТАРА ЗАГОРА: ...............

                                                                                                                     / инж.  Дияна Балева/

 

 

ГА

 

Дата на залепване: 07.01.2019г.