Изх. № 24-28559*08.01.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.01.2019
ДО КИРИЛ НИКОЛОВ ЧАКИНСКИ КРЪСТАНА НИКОЛОВА ЧАКИНСКА НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЧАКИНСКИ СТОЯНКА БОРИСОВА ИВАНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-440688/08.11.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Изменението се състои в заличаване на НИКОЛА КРЪСТЕВ ЧАКИНСКИ и вписване на БОРИС НИКОЛОВ ЧАКИНСКИ като собственик на Поземлени  имоти с идентификатори 37989.7.5, 37989.10.15, 37989.60.14 и 37989.60.36, въз основа на Нотариален акт № 132 том 1 рег. 233 от 05.02.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.01.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 23.01.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград