Изх. № 24-29075-17.12.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.03.2019
ДО ДОБРИН ДЕЛЧЕВ ДЯЛКОВ БУЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 67, ЕТ.6, АП.23 ГР. СТАРА ЗАГОРА
Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по Заявление с вх. № 01-165359-09.05.2018г. на СГКК Стара Загора, подадено от Добрин Делчев Дялков, в качестовто на пълномощник на Димо Петров Димов, е предоставен проект за изменение на одобрената ККР на с. Богомилово. Промяната се изразява в нанасяне в одобрената ККР на нов поземлен имот с идентификатор 04738.97.6, представляващ част от поземлен имот 04738.97.1, собственостна Община Стара Загора съгласно Акт за частна общинска собственост № 14489 от 09.04.2015г. За промяната са предоставени документи и материали, определени по чл.58 и чл.75 от Наредба № РД-02-20-5-15.12.2016г. и проект за изменение на ККР, подготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

            С писмо изх. № РД-1131/ 13.12.2018г. на ОС „Земеделие“ Стара Загора, заведено с вх. № 01-494909-13.12.2018г. на СГКК Стара Загора, е предоставено постановено от ОДЗ Решение № 03113/ 1012.02.2018г. за възстановяване на поземлени имоти с идентификатори 04738.97.2 и 04738.97.6 на н-ци на Петър Димов Минев. Приложен е Протокол № 35/ 26.07.2018г. от заседание на Общински съвет Стара Загора с прието Решение №1760. Направено е искане за служебно нанасяне на поземлен имот 04738.97.6, чрез актуализация на проект за изменение на ККР на с.Богомилово, въз основа на който е издадена на скица – проект послужила за възстановяване на поземления имот и вписване на данни в кадасталния регистър за поземлени имоти с 04738.97.2 и 04738.97.6.

              На основание чл.52, ал.1, т. 6 и ал. 2 ЗКИР, одобрената кадастрална карта и регистри на с. Богомилово е изменена за имот с идентификатор 04738.97.1. Промяната включва заличаването му и нанасяне на поземлени имоти с идентификатор 04738.97.6 и 04738.97.7. В кадастралния регистър за поземлени имоти с идентификатор 04738.97.6 и 04738.97.2 се вписва собственик ПЕТЪР ДИМОВ МИНЕВ, съгласно Решение № 03113/ 1012.02.2018г. на ОСЗ Стара Загора, а за поземлен имот с идентификатор 04738.97.7, Община Стара Загора, съгласно Акт за частна общинска собственост № 14489 от 09.04.2015г.

              Данните в одобрената ККР са актуализирани на 14.12.2018г.

 

                                                                       Началник на СГКК – гр. СТАРА ЗАГОРА: ........................

КС                                                                                                                                                  /инж. Дияна Балева/

/За Началник СГКК – Стара Загора: инж. Г. Авджиева

Заповед РД-20-12/07.03.2019 г./

 

 

Дата на залепване на таблото в СГКК: 15.03.2019 г.