Изх. № 24-3748-06.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
ДО: ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОВАЧЕВ,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-381064-02.10.2018 г. от Ана Михайлова Исаева въз основа на приет проект за изменение на кадастралната карта при условията на чл. 75 от Наредба РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-11200-21.12.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Ловеч, за отстраняване на непълнота или грешка относно сгради в поземлен имот с идентификатор 44327.502.2625, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложение:

  1. Заповед № 18-11200-21.12.2018 г. на Началника на СГКК- гр. Ловеч.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър регистър.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ЛОВЕЧ: ..........................

                                          инж. михаил киров

Дата на поставяне на таблото: 07.02.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 22.02.2019 г.

Длъжностно лице инж. Виолина Симеонова – ст. експерт „ГД”: .........................