Изх. № 24-4566-14.02.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.03.2019
ДО: ДОРА ЕНЧЕВА ЗАХАРИЕВА ДО: ЕЛЕНА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА ДО: СЛАВЕЯ СЕРАФИМОВА ДИМОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-506545-28.12.2018г, внесено на основание чл.51, ал.1.т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр.Сливен, общ.Сливен засягащо имот с идентификатор 67338.416.26 и 67338.416.33, с административен адрес гр.Сливен, м.Дюлева река.

            За промяната са предоставени документи и материали, определени в чл.75 от Наредба. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните № РД-02-20-5 от 15.12.2016г регистри (КККР).

 

Изменението се състои в следното:

            Нанасяне на ПУП одобрен със заповед №РД-15-1830 от 22.06.2018г на кмета на Община Сливен, съгласно проект за изменение, внесен от правоспособно лице и приет с Удостоверение №25-76042-01.06.2018г. на Служба по геодезия, картография и кадастър.

 

            Данните в одобрената КККР са актуализирани на 14.02.2019г.

 

изготвил: …………………                      Началник на СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………    

                 инж.Руси Манчев                                                                         инж.Теодора Балулова

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:15.03.2019г

*Дата на сваляне от табло:22.03.2019г