Изх. № 24-4968-19.02.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.03.2019
ДО: ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ГР. ДОБРИЧ ЖК „ДОБРОТИЦА” №32 ВХ.Б ЕТ.1 АП.1 ДОНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ХАН КРУМ” №13А ЗДРАВКО МИЛАНОВ ДАМЯНОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ШЕЙНОВО” №2 ВХ.А ЕТ.1 АП.2
Документи: 
Публикация на:: 
Търговище

 

ОТКАЗ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР

 

 

                    Долуподписаната инж. Рени Митева – Началник на СГКК Търговище разгледах заявление с вх.№ 01-468595/26.11.2018, подадено от Димитър Иванов Василев. Със заявлението се иска изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище. Изменението се състои в: Нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 73626.157.1014; Заличаване на поземлени имоти с идентификатори 73626.157.500, 73626.157.501, 73626.157.499; Промяна на границите между поземлени имоти с идентификатори 73626.157.416, 73626.157.846, 73626.157.983, 73626.157.498 и 73626.157.408.

                    След извършена служебна проверка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на град Търговище и в досиетата на имотите, засегнати от промяната, както и от

другите събрани по административната преписка писмени и графични данни, намирам за установено следното:

                    Към заявлението са приложени Скица проект за изменение на КК, придружена от Обяснителна записка, Скици на имоти в М 1:1000, Протокол за трасиране, извадка от КРНИ. На заинтересованите лица, засегнати от исканото изменение са изпратени уведомления по започване на административното производство по посоченото заявление. Постъпило е възражение от Здравко Миланов Дамянов, с което се оспорва исканото изменение и се навеждат твърдения, че исканото изменение би накърнило правото му на собственост.

                    След извършена служебна проверка по случая, запознаване с приложените документи, досиетата на имотите и събраните по административната преписка писмени доказателства и графични данни считам, че искането за промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри е допустимо, но неоснователно. Няма изразено съгласие от собствениците на имотите, чиито граници се променят, съгласно исканото изменение. Напротив постъпило е възражение, което означава наличие на спор за материално право. Не са налице и актове по чл. 86, ал. 1 от ЗКИР. Поради това и на основание чл.54, ал.2, във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР и чл. 70, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 година за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

 

ОТКАЗВАМ

 

                    Изменението на кадастралната карта и кадастрален регистър одобрени със заповед № РД-18-18/17.06.2005 година на Изпълнителния директор на АГКК по постъпилото искане вх.№ 01-468595/26.11.2018, подадено от Димитър Иванов Василев, състоящо се в Нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 73626.157.1014; Заличаване на поземлени имоти с идентификатори 73626.157.500, 73626.157.501, 73626.157.499; Промяна на границите между поземлени имоти с идентификатори 73626.157.416, 73626.157.846, 73626.157.983, 73626.157.498 и 73626.157.408.

                   Настоящият оказ подлежи на обжалване пред Административен съд – Търговище, по реда на АПК – в 14 дневен срок от дата на залепване на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

 

 

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 15.03.2019г.

 

Дата на сваляне от таблото: 29.03.2019г.

 

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО