Изх. № 24-597-07.01.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.01.2019
ДО ДИМИТЪР ТОДОРОВ КАРАЛИЕВ НАДЯ МЕТОДИЕВА ДЕЯНОВА БОЯН ДЕЯНОВ ДЕЯНОВ НАТАЛИЯ ДЕЯНОВА КЪНЧЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра, Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-211719-11.06.2018г. от Искра Димитрова Антова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 55419.6708.3198, с.Панчарево, район „Панчарево”, Столична община.

Изменението на кадастралния регистър на недвижимите имоти се състои в отписване на данни за собственик – Наследници на БОЖИЛ КРЪСТАНОВ КОЛЕВ с Решение на Поземлена комисия № 43, томVII, рег.№3278, дело№ 2114 от 25.01.2018г., Служба по Вписвания, гр.София.

След регистриране на данни в КРНИ за поземлен имот с идентификатор  55419.6708.3198, са записани следните данни за собственици и актове, от които те черпят правата си:

Наследници на БОЖИЛ КРЪСТАНОВ КОЛЕВ с Решение на Поземлена комисия № 43, томVII, рег.№3278, дело№ 2114 от 25.01.2018г., Служба по Вписвания, гр.София.

  ДИМИТЪР ТОДОРОВ КАРАЛИЕВ с Нотариален акт № 143, том XХХVIII, рег.№15301, дело№ 8516 от 27.04.2010г., на Служба по вписванията гр. София.

Съобщаване за извършената промяна по  чл. 53, ал. 3 от ЗКИР е предвидено изрично за случаи на изменение на данни по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, когато се записват данни и за други лица с противопоставими права и документите за тях, като заинтересуваните лица, ако счетат че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

 

 

   НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ