Изх. № 24-7130-12.03.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.03.2019
ДО ТОДОРКА БОРИСОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-66645-15.02.2019г., подадено от Боряна Попова, чрез пълномощник Любима Руменова Стоилова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за Поземлен имот с идентификатор 68134.4329.9475, находящ се в гр. София, район „Овча купел”, Столична община. Изменението в кадастралния регистър на недвижимите имоти е извършено на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР.

Изменението на кадастралния регистър на недвижимите имоти се състои в записване на данни за собственик –  Стоян Йорданов Попов с документ удостоверяващ правото на собственост – Нотариален акт № 149, том LLXXVIII, дело 25339 от 02.12.1996г. издаден от Даниела Комсалова – Нотариус при СРС - гр.София.

След изменението, в КРНИ за поземлен имот с идентификатор 68134.4329.9475, са записани следните данни за собствениците и актовете, от които те черпят правата си:

Наследници на Борис Тодоров Христов легитимиращи се с документ удостоверяващ правото на собственост – Решение № Р44ГБ от 06.12.1999г. издадено от Поземлена комисия  - община Овча купел;

Стоян Йорданов Попов с документ удостоверяващ правото на собственост – Нотариален акт № 149, том LLXXVIII, дело 25339 от 02.12.1996г. издаден от Даниела Комсалова – Нотариус при СРС - гр.София.

Съобщаване за извършената промяна по  чл. 53, ал. 3 от ЗКИР е предвидено изрично за случаи на изменение на данни по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, когато се записват данни и за други лица с противопоставими права и документите за тях, като заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ

     ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ