Изх. № 24-7161-12.03.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.03.2019
До: "ДОМОСТРОЕНЕ " АД - гр.ЯМБОЛ п.к. 8230 гр. Несебър, ул. "Крайбрежна" №10 "ИНФРАСТРОЙМОНТАЖ" ЕООД гр.Ямбол, ул. „ЯМБОЛЕН” №18
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-76296/17.12.2018г. по писмо с изх. № 2801-21456/12.12.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо сгради с идентификатори 87374.542.108.5, 87374.542.108.7 и 87374.542.108.8 и самостоятелни обекти с идентификатори 87374.542.108.4.1 и 87374.542.108.4.2 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Марко Бехар”.

Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованите лица вписани в КРНИ без документ за собственост с уведомление на основание чл.26, ал.1 от АПК с изх. №24-288/03.01.2019г. и уведомление на основание чл.61, ал.3 от АПК с изх. №24-3386/04.02.2019г.

 След непредставяне от тяхна страна на доказателства за собственост в законоустановения срок е извършено вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на обектите с нов документ – АЧОС, вх. рег. №8506, том 27 от 04.12.2018г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол,  с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                                       / инж. Р. Христова /                                                                               

    МД

 

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  13.03.2019 г.     

Дата на сваляне от таблото: 28.03.2019г.