Изх. № 24-745-08.01.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.01.2019
РАДОСТИН ХРИСТОВ КОЛЕВ гр. Ямбол ул. " Мидия " № 1, ап.5
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-67828/14.11.2018г. по писмо с изх. № 2801-19532/12.11.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.543.56, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Мидия” №5.

Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованото лице вписан в КРНИ за имота без документ за собственост с уведомление на основание чл.26, ал.1 от АПК с изх. №24-26975/26.11.2018г.

 След представяне от негова страна на Договор с вх. рег. №3869, том V от 19.07.2004г. в законоустановения срок е извършено:

1. Заличаване на РАДОСТИН ХРИСТОВ КОЛЕВ вписан като собственик в имота без документ и вписването му с право на строеж  върху 200 кв.м. общинска земя, включен в УПИ I, кв.2 по плана на гр. Ямбол с Договор с вх. рег. №3869, том V от 19.07.2004г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол.

            2. Вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ - АЧОС, вх. рег. №7630, том 24 от 05.11.2018г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол,  с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                                       / инж. Р. Христова /                                                                                

    МД

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  08.01.2019 г.     

Дата на сваляне от таблото: 23.01.2019г.