Изх. № 24-7890*15.04.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.04.2019
ДО СТОЯНКА ИВАНОВА САПУНДЖИЕВА СТЕФАН БОРИСОВ САПУНДЖИЕВ ВЕЛИК ТОМОВ ДРАГНЕВ ЕЛЕНА-МАРИЯ ТОМОВА ДРАГНЕВА ЦВЕТАНКА ТРАЯНОВА ТОНЧЕВА ИРИНА ДРАГАНОВА ИВАНОВА КОСТАДИН ДРАГАНОВ ИВАНОВ ЮЛИАНА ГЕОРГИЕВА ЛЮТОВА РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЛЮТОВА-ГЕОРГИЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-111946/14.03.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Изменението се състои в заличаване на ТАНКО ДРАГНЕВ ДИМОВ и вписване на НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ  като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 56126.112.4, въз основа на  Нотариален акт № 1 том 2 рег. 353 дело 152 от 07.03.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

 

Дата на поставяне на таблото: 15.04.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 30.04.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград