Изх. № 24-9883*15.05.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2019
ДО ВАСИЛ ЕМИЛОВ МИТОВ ТОДОР ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ АНТОАНЕТА ЯНЕВА ИЛИЕВА ИЛИЯ ЯНЕВ ЗАХАРИЕВ ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ СМИЛКОВ ЗДРАВКА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА ВЕЛИН ВЕЛИЧКОВ КРЪСТЕВ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА ЗАХАРИЕВА ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ЗАХАРИЕВ ВАНЯ ВАСИЛЕВА ЗАХАРИЕВА МАРУША ВАНГЕЛОВА ЗАХАРИЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-147333/03.04.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Изменението се състои в заличаване на ДИМИТЪР ИВАНОВ АГЛИКИН (МИТА /МИТО/ ИВАНОВ АГЛИКИН и вписване на ИВАН ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 56126.189.36, въз основа на Нотариален акт № 142, том 2, двойно вх. № 552, от 01.04.2019, издаден от Служба по вписванията гр. Петрич.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 15.05.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 30.05.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград