Изх. № 94-2630,01,2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.03.2019
ДО ИНЖ. СТЕФАН СТЕФАНОВ ГР. КАЗАНЛЪК УЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” №34, ЕТ.2, АП.4 НА № 94-26/.............2019 г.
Документи: 
Публикация на:: 
Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,

 

Във връзка с Ваше заявление, вх. 94-26/18.01.2019 и партиден № 3140 от 18.01.2019 г., за вписване в регистъра на правоспособните лица и представените с него документи, след извършена проверка, както и на основание чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Наредба № 3), Ви уведомяваме, че съгласно представените документи не са налице основания за вписването Ви в регистъра на правоспособните лица, поради липса на изискуемия двугодишен стаж в областта на кадастъра.

След влизане в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) дейности по кадастър, могат да се извършват единствено от правоспособни физически и/или от правоспособни юридически лица.

Съгласно § 1, ал. 2, т. 1 и т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 3, стажът в областта на кадастъра, на физическите лица, се доказва с трудова, служебна или осигурителна книжка и/или с копия на протоколи за приемане на възложени дейности по кадастър.

Видно от представеното копие на трудова книжка, Вие имате трудов стаж в областта на кадастъра, след датата на дипломирането Ви (Протокол на Държавната изпитна комисия № 19 от 02.07.2015 г.) в дружеството ЕТ „ДИСМИ Стефан Мирлев“, което не фигурира в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

Във връзка с гореизложеното, в 14 дневен срок от получаване на настоящото писмо, следва да представите допълнително някои от следните документи – трудова, служебна, осигурителна книжка или протоколи за приемане на възложени дейности по кадастър, които да доказват наличие на стаж в областта на кадастъра, за период обхващащ най-малко две години, съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗКИР. Протоколите за приемане на възложена дейност следва да доказват връзка между възложителя на съответния обект, дружеството, на което е възложено извършването на дейността и Вашите правоотношения с него.

В случай, че това не бъде изпълнено ще Ви бъде постановен  отказ за вписване в Регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, съгласно чл.18, ал.3 от ЗКИР.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА