Изх. №24-7501-14.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.03.2019
ДО Г-ЖА ДИМИТРИНА ВЪЛЧЕВА ДИМИТРОВА гр. Смолян, ул.Острица №9 Г-ЖА ВИКТОРИЯ РОСЕНОВА ЧАВДАРОВА гр. Смолян, ул.Острица №9 Г-Н АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ ЧАВДАРОВ гр. Смолян, ул.Острица №9
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМA ГОСПОЖO ДИМИТРОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧАВДАРОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАВДАРОВ,

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-82648-25.02.2019 г. от г-н Румен Асенов Чавдаров, чрез пълномощник г-жа Емине Ахмедова Карасалихова е започнато производство по отстраняване на грешка в одобрената кадастрална карта (КК) на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

Изменението се състои в отразяване границите на поземлен имот с идентификатор 67653.915.457 (УПИ XI-1744 кв.123 по плана на гр.Смолян, одобрен със Заповед № 89/22.05.2002 г. на Кмета на Община Смолян, в съответствие с нотариален акт № 11 том 11 дело 14 от 1954 г., издаден от Районен съд – Смолян) като се променя границата с поземлен имот с идентификатор 67653.915.451, съгласно проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

 

служба по геодезия, картография и кадастър смолян

 

гр. Смолян 4700, бул. “България” №69

тел./факс: 0301/63101;63100    e-mail: smoljan@cadastre.bg

 

 

 

 

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената грешка в КК, производството по отстраняването и ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставенaта Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

    ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:14.03.2019 г.