Изх. 20-31425-10.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2019
До НИКОЛАЙ АСЕНОВ МАРКОВСКИ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

Във връзка с Заявления рег. № 01-247049-03.07.2018 г., рег. № 01-477163-03.12.2018 г.  и Ваша молба с рег. № 07-1705/05.02.2019 г., постъпило в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и след извършена проверка Ви уведомяваме:

Образувано е административно производство по подадено до СГКК София Заявление с Вх. № 01-247049-03.07.2018г. от Николай Асенов Марковски, Мария Цветкова Горанова - Стоянова, действаща лично и като пълномощник на Цветина Любомирова Стоянова, Любомир Стефанов Стоянов, Любомира Любомирова Стоянова. Иска се съгласуване на подробен устройствен план в обхват: изменение на план за регулация и застрояване за УПИ III-299 за жс и УПИ IV-1252,1253 за жс от кв. 93, м. Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, район Подуяне, гр. София.

След обстойно разглеждане и обсъждане на представените документи, административният орган е издал удостоверение за приемане на проект за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и съгласуване на ПУП с изх. № 25-116830-31.07.2018 г., както и Скица - проект № 15-534696-31.07.2018 г., получени от заявителите. Последните допълнително са представили протокол за трасиране и координиране на новите граници, както и окончателен договор за създаване на съсобствен УПИ по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ на УПИ-IV-1252,1253 за жилищно строителство, кв. 93, м. Прилежащи квартали на ул. Железни врата - кв. Суха река, район Подуяне, вкл. жалба и молба. Иска се регистриране на цитирания договор.

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър във вр. чл. 112 от Закона за собствеността, както и съобразно Определение № 144/06.02.2019 г., издадено от съдия по вписванията при СРС, за продължаване процедурата по изменение на КККР от СГКК София град, заявителите следва да представят надлежно вписан документ за собственост. Предоставеният окончателен договор, доколкото не създава, прехвърля, изменя и/или прекратява вещни права, не подлежи на вписване в Службата по вписвания, както и няма вещноправни последици. Отделно от всичко представеният договор е нотариално заверен само по отношение на подписите, но не и на съдържанието. Съгласно чл. 5.3 от Предварителния договор от 04.05.2018 г., сключен между заявителите по отношение на процесните имоти, окончателният договор ще бъде подписан във формата на нотариален акт. Такъв документ не е представен в СГКК София.

Предвид гореизложеното административният орган няма основания за продължаване процедурата по изменение на КККР, както и за регистриране на нови обстоятелства, касаещи собствеността за цитираните имоти.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 14.05.2019 г.