Изх. 24-15468-06.06.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.06.2019
До: ДОБРИН ГЕОРГИЕВ БАЙКОВ ЛЮБОМИР БОГОМИЛОВ ФИЛИПОВ ГЕОРГИ АВРАМОВ ДИМОВ МИНА НИКОЛОВА БЛАГОЕВА ВЛАДИМИР ПЕТКОВ БЛАГОЕВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ВЕЛЕВ ВИКТОРИЯ МАНЬОВА МИХОВА-ИЛИЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 69 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме следното:

По заявлениe с вх. № 01-353325-12.09.2019 г. на Виктория Маньова Михова-Илиева е представен нотариален акт № 5/07.03.2019 г., том XXIX, рег. 12135, дело 8766  на Служба по вписванията гр. София, издаден въз основа на покупко-продажба, наследство и давностно владение и съгласно чл. 587, ал. 3 от ГПК за поземлен имот с  проектен идентификатор 46721.3852.977. За съставянето на акта е представена издадена от СГКК София скица – проект № 15-722982-08.10.2018 г. по чл. 52, ал. 1, т. 5 от ЗКИР по заявление вх. №  01-353325-12.09.2018 г.

Съгласно изискванията на нормативната уредба проектът по заявление вх. №  01-353325-12.09.2018 г. е актуализиран и в КККР са отразени новообразуваните поземлени имоти с идентификатори 46721.3852.977 и 46721.3852.978 (стар идентификатор 46721.3852.162).

В кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 46721.3852.977 са заличени съществуващите данни за собственици и документи за собственост, които са с дата преди представения нотариален акт.

След изменението за поземлен имот с идентификатор 46721.3852.978 (стар идентификатор 46721.3852.162) са регистрирани следните собственици и документи за собственост:

ИЛИЯНА ПЕТРОВА РАНГЕЛОВА, Нотариален акт № 146 том LLIV рег. 32550 дело 24614, издаден от Служба по вписванията София;

ТОДОР ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ, Нотариален акт № 163 том IV дело 134 от 11.01.1971г., издаден от ТКЗС Кирков;

ВЕНЕТА АВРАМОВА ХАДЖИЙСКА, Нотариален акт № 81 том XXIX рег. 12595 дело 7907 от 05.03.2008г., издаден от Служба по вписванията София;

ГЕОРГИ МИНЧЕВ БАЙКОВ, Нотариален акт № 90 том XXVII дело 4499 от 06.10.1988г., издаден от I НОТАРИАТ - РАЙОНЕН СЪД – СОФИЯ;

ГЕОРГИ МИНЧЕВ БАЙКОВ, Нотариален акт № 199 том IX дело 1450 от 13.04.1984г., издаден от I НОТАРИАТ - РАЙОНЕН СЪД – СОФИЯ;

ЛЮБОМИР БОГОМИЛОВ ФИЛИПОВ, Нотариален акт № 183 том XX дело 3872 от 01.03.1993г., издаден от I НОТАРИАТ - РАЙОНЕН СЪД – СОФИЯ;

АВРАМ АНГЕЛОВ ДИМОВ, Нотариален акт № 165 том I дело 134 от 11.01.1971г., издаден от СРС;

ПЕТКО ТОДОРОВ БЛАГОЕВ, Няма документ за собственост;

МИНКА НИКОЛОВА БЛАГОЕВА, Няма документ за собственост;

ХРИСТО ПЕТРОВ ИВАНОВ, Нотариален акт № 24 том ХІХ дело 3268 от 07.07.1971г., издаден от СРС;

ИМИТЪР КОСТАДИНОВ ВЕЛЕВ, Нотариален акт № 153 том ХVІІІ дело 3197 от 05.07.1971г., издаден от І Нотариат при Районен съд – София;

МАНЬО ХРИСТОВ МИХОВ, Нотариален акт № 140 том IX дело 1516 от 03.04.1971г., издаден от нотариус СРС;

ЖЕЛЬО НЕДЕВ НАНЕВ, Нотариален акт № 166 том I дело 134 от 11.01.1971г., издаден от I Нотариат при Софийски народен съд;

ВЛАДИМИР ЖЕЛЕВ НАНЕВ, Нотариален акт № 42 том VIII рег. 3988 дело 2565 от 01.02.2017г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA;

МАРТИН ВАСКОВ ПЕТРОВ, Нотариален акт № 196 том XCIII рег. 41563 дело 29653 от 26.06.2018г., издаден от Служба по вписванията - гр.София.

Съобщаването за извършеното изменение заинтересованите лица и носителите на други вещни права върху имотите, чиито права се засягат от изменението е предвидено в нормативната уредба. Заинтересуваните лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

 

 

 

                                     НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                                           ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Качено на табло: 10.06.2019 г.