Изх. No 24-7027-11.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.03.2019
ДО ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

 

 На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-391514-09.10.2018 г. от ИВАН ПАРУШЕВ ВЕЛИЧКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1980.1283 и 68134.19803.1227, находящи се в район Витоша, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на южната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.1980.1227, по скица-проект № 15-78101-31.01.2019 г., в съответствие с южната граница на УПИ VIII – 1227, кв. 1 по регулационен план на м. „в. з. Симеоново-Драгалевци-I част“, одобрен със заповед № РД 50-77/17.03.2004 г., съгласно представен документ за собственост нотариален акт № 73/11.05.2004 г., по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-391514-09.10.2018 г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30 ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-391514-09.10.2018 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1980.1283 и 68134.19803.1227, находящи се в район Витоша, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

 

Приложение: Копие от Скица – проект № 15-78101-31.01.2019 г.                                                              

 

 

 

 

                                                            

                                      НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                                                                               ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

                                                                                                 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 13.03.2019 г.

 

Изготвил: инж. Д. Петкова