Изходящ № 01-117365-5/07.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
До: Венета Петрова Киркова бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 153, ет. 2, ап. 6 гр. Пловдив
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-117365-21.04.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-847-30.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.533.567, 56784.533.567.1, 56784.533.567.2, 56784.533.567.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-847-30.01.2018 г.
2.  Скица – проект № 15-223603-16.05.2017 г.гтг

Дата: 07.02.2019 г.                                                                                                                       

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 07.02.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 21.02.2019 г.