Изходящ № 01-141776/07.06.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.06.2019
До: ТРЕНДАФИЛА СТОЯНОВА ЧОЛАКОВА гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив бул. „Свобода” 7, ап. 1
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-141776-01.04.2019г. от
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ШЕНТОВА в СГКК - Пловдив, подадено на основание 
чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е приключило производството по изменение на кадастралния регистър, засягащо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.517.335.1.19, находящ се на бул. „Свобода“ 7, бл. 22, вх. Г, ет. 4, по кадастралната карта на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

Съгласно приложените към заявлението документи като собственик се записва Мария Василева Шентова.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото: 07.06.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 21.06.2019г.