Изходящ № 01-314100/13.03.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.03.2019
До: ДАНКО ЖИВКОВ БАЛАБАНОВ гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив ул. „Полк. Дрангов” 5
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-314100-15.08.2018г. от
СИМО ЖИВКОВ БАЛАБАНОВ в СГКК - Пловдив, подадено на основание 
чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е приключило производството по изменение на кадастралния регистър, засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 00702.531.180.1.5 – склад, 00702.531.180.1.6 – склад и 00702.531.180.1.8 – гараж, находящи се на ул. „Полк. Дрангов“ 5, ет. 1, по кадастралната карта на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.

Съгласно приложеният към заявлението нотариален акт и на основание чл. 41, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър като собственици се записват Данко Живков Балабанов и Симо Живков Балабанов.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото: 13.03.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 28.03.2019г.