Изходящ № 01-345407/11.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.02.2019
До: ЙОРДАНКА БОГДАНОВА ОВЧАРОВА ул. „Кедър” №16, ет.1, ап.3, гр. Пловдив До: ДИМИТРИЙКА БОГДАНОВА ДИНКОВА бул. „Ал. Стамболийски” №79, гр. Пловдив До: ГЮРГА ЯНКОВА ИВАНОВА жк „Тракия” бл.176, вх.В, ет.7, ап.21, гр. Пловдив До: СТЕФКА ВАСИЛЕВА РАЗПОПОВА ул. „Славееви гори” №5, ет.5, ап.13, гр. Пловдив До: ЖИВКО ПЕТРОВ КОЙЧЕВ ул. „Цар Иван Асен ІІ” №117, гр. Асеновград До: ПАВЕЛ ЖИВКОВ КОЙЧЕВ жк „Дружба” бл.304, вх.В, ет.6, ап.20, гр. София До: ПЕТЪР ЖИВКОВ КОЙЧЕВ ул. „Цар Иван Асен ІІ” №117, ет.2, ап.6, гр. Асеновград
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-345407-05.09.2018 г. от Васил Кодинов Трифонов, е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Рогош за поземлен имот с идентификатор 62858.18.35, състояща се в регистрирането на Васил Кодинов Трифонов като собственик на имота, който е придобил чрез покупко-продажба от Ивана Рангелова Трифонова и Костадин Василев Трифонов с нотариален акт, вписан в СВ – Пловдив акт №20 от 21.02.2018 г. и заличаване на Желязко Колев Илиев като собственик на имота.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 11.02.2019 г.

Дата на сваляне от таблото 26.02.2019 г.