Изходящ № 01-357184/14.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.03.2019
До: ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ ул. „Възраждане” №2, гр. Сопот
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-357184-14.09.2018 г., е приключена промяната на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти на гр. Сопот относно границата между поземлени имоти с идентификатори 68080.503.880 и 68080.503.881 във връзка с изпълнение на влязло в сила и вписано в Службата по вписванията – Карлово съдебно решение №301 от 04.08.2016 г. по гр.д. №118/2014 г. на Карловски районен съд.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 14.03.2019 г.

Дата на сваляне от таблото 29.03.2019 г.