Изходящ № 01-428409/11.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.02.2019
До: НЕЙКО ПЕЕВ КОСТОВ ул. „Асен Христофоров” №18, ет.7, ап.19, гр. Пловдив До: НЕЛИ НЕЙКОВА ФИЛИПОВА бул. „Александър Стамболийски” №49, гр. Пловдив До: ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ ул. „Стефан Стамболов” №58, ет.2, ап.5, гр. Пловдив До: МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КИЧУКОВА ул. „Митрополит Натанаил” №19, гр. Пловдив
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-428409-31.10.2018 г. от Атанас Димитров Далакманов, е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Царимир за поземлен имот с идентификатор 78171.53.87, състояща се в регистрирането на Атанас Димитров Далакманов като собственик на имота, който е придобил чрез покупко-продажба от Иван Йорданов Куртов, Йордан Иванов Куртов и Елена Иванова Дошекова с нотариален акт, вписан в СВ – Пловдив акт №10 от 17.10.2018 г. и заличаване на Васил Костадинов Стоицов като собственик на имота.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

ведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 11.02.2019 г.

Дата на сваляне от таблото 26.02.2019 г.