Изходящ № 01-453196/11.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.02.2019
До: ВАСИЛКА ХРИСТЕВА НАЙДЕНОВА жк „Запад”, ул. „Х.Д.Стоилов” №6, вх.В, ет.2, ап.5 гр. Асеновград До: НИНА ВАСИЛЕВА БИНЕВА ул. „Садовска” №16, ет.2, гр. Асеновград
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-453181-15.11.2018 г. и вх. №01-453196-15.11.2018 г. е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Садово за поземлени имоти с идентификатори 65139.1.26 и 65139.91.15.

Изменението се състои в регистриране на „АГРОРАЙС 73” ООД като собственик с документ за собственост нот. акт №142 от 12.11.2018 г. на СВ – Асеновград в поземлени имоти с идентификатори 65139.1.26 и 65139.91.15, закупени от Валентина Христова Стойчева, и заличаване на Велика Георгиева Нейкова.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 11.02.2019 г.

Дата на сваляне от таблото 26.02.2019 г.