Изходящ № 20-31317-10.05.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2019
Дo: ВИТО 975 НИКОЛА ПЕТРОВ ПЕТКОВ МИЛКА ТРИФОНОВА ПЕТКОВА ВИОЛЕТА ДРАГИЕВА СИМЕОНОВА РОЗАЛИНА НИКОЛОВА МИРЧЕВА ТАТЯНА АСЕНОВА БАЛЕВСКА МИТКО ДАНОВ БАЛЕВСКИ ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-150346 / 04.04.2019 г. от РАЛИЦА ПЕТКОВА БОГАЛИНСКА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Ловеч, общ. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София. Исканото изменение на кадастралната карта засяга поземлен имот с идентификатор  43952.506.948.1  , за който Вие се явявате като заинтересовано лице по смисъла на ЗКИР.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК – гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4 и да изразите съгласие или възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

НАЧАЛНИК СГКК – гр. Ловеч: .............................

/инж. М. Киров./

Дата на поставяне на таблото: 15.05.2019 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 29.05.2019 г.                       

Длъжностно лице: инж. Иван Христов – Експерт   .......................