Изходящ № 20-43796-05.07.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.07.2018
До: ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ДИМИТРОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-171742 / 14.05.2018 г. от ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ДИМИТРОВ в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-4665-07.06.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Ловеч, засягащо поземлен имот с идентификатор  72343.500.1404  за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложение:

  1. Заповед № 18-4665-07.06.2018 г. на Началника на СГКК- гр. Ловеч.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

Началник на Службата по геодезия,

картография и кадастър  ЛОВЕЧ:

..................................................................

/инж. М. КИРОВ/

 

Дата на поставяне на таблото: 10.07.2018 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 24.07.2018 г.                       

Длъжностно лице: инж. Иван Христов – Изпълнител