Изходящ № 20-73761-31.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2018
Дo: Заинтересованите собственици на поземлен имот с идентификатор 36587.502.420, находящ се в гр.Каспичан, ул.“Васил Левски“№3
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-395181-11.10.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри , е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9148-29.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 36587.502.417, 36587.502.420, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-9148-29.10.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 31.10.2018 г.                                        Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                         / инж. Й. Йовчев /