Изходящ № 20-75201-06.11.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.11.2018
Дo: Румен Радославов Радев
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на заявление с вх. № 01-355048-13.09.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8455-09.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.664.31, 83510.664.35, 83510.664.281, 83510.664.32, 83510.664.33, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8455-09.10.2018 г.

2.Скица-проект № 726213/09.10.2018 г

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата: 09.10.2018 г.                                        Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                         / инж. Й. Йовчев /