Изходящ № 20-790-07.01.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.01.2019
Дo: ИВОМИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-438400-07.11.2018 г. от НЕЙКО ЦАКОВ НЕЙКОВ възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ябланица, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-11280-31.12.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Ловеч, засягащо поземлен имот с идентификатор 87014.81.140 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложение:

  1. Заповед № 18-11280-31.12.2018  г. на Началника на СГКК- гр. Ловеч.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.  

 

 

НАЧАЛНИК СГКК – гр. Ловеч: .............................

                     / инж. М. Киров /

Дата на поставяне на таблото: 09.01.2019 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 23.02.2019 г.                       

Длъжностно лице: инж. Иван Христов – Експерт   .......................