Изходящ № 24-10379-10.04.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.04.2019
До: АЛЕКСАНДЪР АНДРУШКОВ МЛАДЕНОВ РУМЯНА АНДРУШКОВА СТОЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-87970-12.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ за изменение на КККР № 18-1971-22.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.709.11, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-1971-22.02.2019 г.

 

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-1971-22.02.2019 г.
2. Копие на скица проект.

 

 

Дата: 22.02.2019 г.                   ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

           ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА

Със заповед № РД - 20-32/09.04.2019 г.

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 12.04.2019 г.