Изходящ № 24-10497-11.04.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.04.2019
ДО РОЗА ДИМИТРОВА СОКОЛОВА ИВО ИВАНОВ СОКОЛОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-194035-29.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1250-04.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4339.605, 68134.4339.2001, 68134.4339.9870, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-1250-04.02.2019 г.
2. Копие от скица – проект № 15-881075-26.11.2018 г.

 

 

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА

   Със заповед № РД - 20-32/09.04.2019 г.

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО : 15.04.2019г