Изходящ № 24-10523-11.04.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.04.2019
ДО БРАНИМИРА ФИШЕР МАРИЯ ЛИТВИНЧУК ТОД АННАМАРИЯ ТОДД-ДИЛЛА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-454823-16.11.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3942-11.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.100.370.1, 68134.100.370.1.1, 68134.100.370.1.2, 68134.100.370.1.3, 68134.100.370.1.4, 68134.100.370.1.5, 68134.100.370.1.6, 68134.100.370.1.7, 68134.100.370.1.57, 68134.100.370.1.58, 68134.100.370.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-3942-11.04.2019 г.
2. Копие от скица-проект № 15-34477-18.01.2019 г.

 

 

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА

Със заповед № РД - 20-32/09.04.2019 г.

 

 

       Дата на залепване на таблото: 15.04.2019г      / инж