Изходящ № 24-1070-09.01.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.01.2019
Дo: ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГОЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВ ГЮРОВ ГЕОРГИ СТОЯНОВ ХРИСТОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

            В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-335989-26.10.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10376-03.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 14831.6502.723, 14831.6502.1008, 14831.6502.1009, 14831.6502.1610, 14831.6502.2806, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-10376-03.12.2018 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-10376-03.12.2018 г.
2. Копие на скица проект.

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 11.01.2019 г.