Изходящ № 24-1116-09.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.01.2019
Дo ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-390214-08.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10306-29.11.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 68134.905.678, 68134.905.3103 и 68134.905.3166, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1.     Копие от Заповед № 18-10306-29.11.2018 г.
2.     Копие от Скица-проект № 15-772506-23.10.2018 г.

 

Дата: 29.11.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 11.01.2019г.