Изходящ № 24-11657-30.05.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.07.2018
Дo: РАЙКА ХРИСТОВА КИРОВА Адрес: с. Крайници ул. „Христо Смирненски” № 5 До: ВИОЛЕТА ХРИСТОВА КИРОВА Адрес: с. Крайници ул. „Христо Смирненски” № 5
Документи: 
Публикация на:: 
Кюстендил

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-178208-17.05.2018 г., подадена на основание  чл 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД -02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР,е издадена заповед за изменение на КККР ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4330-30.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 80491.501.89, 80491.501.90, 80491.501.91, 80491.501.90.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-4330-30.05.2018 г.
2. Скица-проект

 

 

Дата: 30.05.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………

                                                                                                              / инж. Антон Младенов /