Изходящ № 24-1172-09.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.01.2019
До: "СТАЛКИНВЕСТ" ЕООД
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-138375-19.04.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за отказ изменение на КККР № 18-8515-10.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1970.14, 68134.1970.247, 68134.1970.918 и 68134.1970.1698, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
 
1. Копие на заповед № 18-8515-10.10.2018 г.
2. Копие на скица-проект № 15-370989-08.06.2018 г.

 

 

 

                                                                             Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                        /инж. Д. Величков/

 

 

Дата на поставяне на таблото 11.01.2019 г.