Изходящ № 24-1181-10.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
До: КРАСИМИР ДИЧЕВ ПАРУШЕВ гр.София, ул. „Антон П. Чехов“ бл. 64, ап. 3 До: НАДЕЖДА ДИЧЕВА ГЕРГИНОВА гр.София, ул. „Вихрен“ № 45, ап. 14, ет. 4 До: ЛЮБА ТОДОРОВА ПАРУШЕВА гр.София, ул. „Тинтява“ бл. 8, вх. Б, ап. 4, ет. 2
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-492358-12.12.2018г. подадено от АНГЕЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол на основание чл.51, ал.1, т.1, чл.53а, т.3  от ЗКИР, засягащо поземлен имот с идентификатор 87374.543.162, находящ се в гр. Ямбол, ул. “Силиврия” № 14.

Изменението се състои в заличаване на сгради с идентификатори 87374.543.162.1, 87374.543.162.2 и 87374.543.162.3 съгласно Удостоверение с изх. № 2801-21093/21.12.2018г. от Община Ямбол и собственоръчно подадено заявление, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

                                                             Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………............

                                                                                                                        /инж. Р. Христова/

 

 

 

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 07.02.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 22.02.2019