Изходящ № 24-12495-07.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2019
Дo: ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ТОПЛИЙСКА МАРГАРИТА АТАНАСOВА ТОПЛИЙСКА ТАТЯНА-АНАСТАСИЯ АТАНАСOВА ТОПЛИЙСКА СТЕФЧО СПАСОВ ДЖОНЕВ ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА БОЯДЖИЕВА-ДАКУАННО
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-19914-18.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-2906-18.03.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  68134.4359.131 и 68134.4359.135, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1.  Копие от Заповед № 18-2906-18.03.2019 г.
2. Копие от Скица-проект № 15-57333-25.01.2019 г.

 

Дата: 18.03.2019 г.                                      Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                       / инж.Д.Величков /