Изходящ № 24-12802-09.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2019
До: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ До: МАРИЕТА БОРИСОВА НИКОЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-39376-30.01.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-3556-02.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1975.272, 68134.1975.272.1, 68134.1975.272.2, 68134.1975.272.3, 68134.1975.272.4, 68134.1975.272.5, 68134.1975.272.6, 68134.1975.272.7, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-3556-02.04.2019 г.
2. Копие на скица - проект № 15-114259-11.02.2019 г.

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

Дата на залепване на таблото:  14.05.2019 г.