Изходящ № 24-12867-10.05.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2019
Дo: РОСИЦА ПЕТРОВА ПЕНЧЕВА До: ТАНЯ ТЕНЕВА ПЕНЧЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

           В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-490917-11.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3899-10.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6929.3457.2, 04234.6929.3457.7, 04234.6929.3457.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-3899-10.04.2019 г.

 

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-3899-10.04.2019 г.

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 14.05.2019 г.