Изходящ № 24-12872-10.05.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2019
Дo: ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ Дo: МАРТИН ГЕОРГИЕВ САВОВ До: ОГНЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ До: ЮЛИЯ РАЧЕВА НЕНКОВА До: ИВО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ До: ДИНКА МИЛКОВА ПЕТРОВА До: ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ До: АЛЕСАНДРО ДЖЕРЕТТО
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-466300-23.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3153-22.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.800.444.1.2, 68134.800.444.1.20, 68134.800.444.1.21, 68134.800.444.1.22, 68134.800.444.1.99, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-3153-22.03.2019 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-3153-22.03.2019 г.

 

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 14.05.2019 г.