Изходящ № 24-12933-10.05.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2019
Дo: ДАНИЕЛ СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ Дo: „ВИГ КОНТРОЛ“ ООД
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-17269-17.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-3160-25.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор68134.905.910 , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-3160-25.03.2019 г.
2. Копие от скица – проект.

 

Дата на качване на таблото:14.05.2019г.                                                                              

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /