Изходящ № 24-12954-13.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2019
Дo: ПЕТЪР ДИМИТРОВ СИРЕНАРСКИ АЛЕКСАНДЪР ГАНЧОВ ВАЙСИЛОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-175887-16.05.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3227-26.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.301.144.1.1, 68134.301.144.1.2, 68134.301.144.1.3, 68134.301.144.1.4, 68134.301.144.1.5, 68134.301.144.1.6, 68134.301.144.1.7, 68134.301.144.1.8, 68134.301.144.1.9, 68134.301.144.1.10, 68134.301.144.1.11, 68134.301.144.1.12, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-3227-26.03.2019 г.

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

 

Качена на табло: 14.05.2018г.