Изходящ № 24-13027-13.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2019
До: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КИРКОВ До: СНЕЖАНКА ВЕЛИСЛАВОВА КИРКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-37371-29.01.2019 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2913-18.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-2913-18.03.2019 г.
2. Копие от скица-проект 

 

 

Дата на поставяне на ТАБЛО: 14.05.2019 г.                                                                                   

 

                                                                                    Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                          / инж.Д.Величков /