Изходящ № 24-13047-13.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2019
ДО КОСТАДИН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ ЕМИЛ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ БИСЕР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-444881-12.11.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3935-11.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 02659.2193.217.1, 02659.2196.526, 02659.2196.528, 02659.2196.600, 02659.2196.1055, 02659.2193.217, 02659.2196.2289, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-3935-11.04.2019 г.
2. Копие от скица-проект № 15-17110-10.01.2019 г.
 

 

                                                                                        Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

 

 

 

       Дата на залепване на таблото: 15.05.2019г