Изходящ № 24-13053-13.05.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2019
Дo НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ СТОЯН ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че във връзка с влязло в сила решение на Административен съд София - град по административно дело № 6687/2010 г., постановено по жалба вх. № 94-10863/05.08.2010 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 49, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-86/16.06.2014г., засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.100.31.2.7, 68134.100.31.2.9, 68134.100.31.2.16, 68134.100.31.2.17, 68134.100.31.2.18 и 68134.100.31.2.19, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № КД-14-86/16.06.2014 г.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 15.05.2019 г.