Изходящ № 24-13061-13.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2019
До: ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА До: АСЕН ПЕТРОВ ЧЕРНЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-100388-05.04.2017 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3864-09.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.101.95.1.22, 68134.101.95.1.23, 68134.101.95.1.24, 68134.101.95.1.25, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-3864-09.04.2019 г.
 

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

 

 

 

Качена на табло: 15.05.2019г.