Изходящ № 24-13126-14.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.05.2019
До ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ВУТЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Плевен

            В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 2  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на заявление вх. № 01-75270-20.02.2019 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4179-18.04.2019 г., засягаща имоти с идентификатори 56722.662.311.2, 56722.662.311.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на друго вещно право.

           На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-4179-18.04.2019 г.

 

 

 

 

 

 

                                                                     Началник на СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…………………

                                                                                                                / инж. Боряна Иванова /