Изходящ № 24-14192-29.06.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.07.2018
ДО БОЙКО ИВАНОВ КИРОВ ул. „Захари Стоянов” № 9, бл. 18, вх. 1, ет. 1 гр. Русе ДО ЦАНКА ИВАНОВА АРНАУДОВА гр. Горна Оряховица ДО ХУБАНА САШЕВА СТЕФАНОВА ул. „Згориград” № 34 гр. Русе ДО ХЪВЗИЕ ДЖЕМАЛОВА САЛИЕВА ДО РОКСЕНА САШЕВА КАРАМАНОВА ул. „Згориград” № 34 гр. Русе
Документи: 
Публикация на:: 
Русе

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-163730-08.05.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5395-29.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 63427.5.1057, 63427.5.1057.1, 63427.5.1057.3, 63427.5.1057.5, 63427.5.1234, 63427.5.1234.1 и 63427.5.1234.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-5395-29.06.2018 г.
 

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. РУСЕ:…………………

                                                                                                                  / инж. Г. Мачугански /