Изходящ № 24-14378-02.07.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.07.2018
Дo: КИРИЛ БРАТАНОВ ДИМИТЪР БРАТАНОВ ХРИСТО ДАСКАЛОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

       В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-366077-24.11.2016 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5463-02.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.35, 68134.1978.36, 68134.1978.1301, 68134.1978.1302, 68134.1978.1303, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-5463-02.07.2018  г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-5463-02.07.2018 г.
2. Копие на скица-проект.

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 06.07.2018 г.

 

 

Изготвил:

инж.В.Димитрова